طرح توجیهی تولید سولفات آمونیوم
۱۸ام تیر ۱۳۹۷ موسیقیطرح توجیهی تولید سولفات آمونیوم

undefined
کودهاي شیمیایی موادي هستند که به صورت شیمیایی تولید شده که داراي مواد مغذي مورد نیاز گیاه می¬باشند. تولید این نوع کودها، در کشاورزي و ازدیاد تولید محصولات زراعی انقلابی را به وجود آورد. طی مرور زمان تولید این کودها رو به فزونی گذاشته و از آنجا که علاوه بر این که این کودها باعث ازدیاد محصول میگردد باید این را هم در نظر داشت که، این کودها صدمات زیادي را به خاك، موجودات زنده و اکوسیستم وارد مینمایند.

امروزه در دنیا تلاش بر آن است که براي تولید محصولی بهتر، سالمتر و همچنین آسیب رساندن کمتر به محیط زیست این نوع کودها را به صورت بهینه مصرف نمایند. در مصرف این نوع کودها باید دقت زیادي شود چون بعضا به دلیل قدرت دوزهاي بالاي مواد موثره اثرات منفی بر روي گیاه میگذارند. کودها از لحاظ کیفی باید در سطح قابل قبولی باشد و براي آنکه معلوم گردد کود مورد استفاده از کیفیت لازم برخوردار است و همچنین مقدار مورد نیاز و فهمیدن دیگر خصوصیات باید آزمایشهایی را روي آن انجام داد. سولفات آمونیوم یکی از بهترین انواع کودهاي شیمیائی است که براي خاک¬هاي قلیائی مانند خاک¬هاي کشاورزي ایران بسیار مناسب می باشد.

سولفات آمونیوم جامد کریستال بلوري شکل است که از واکنش مستقیم بین آمونیاك و اسید سولفوریک تولید می شود.

از گاز خروجی از دودکش کوره ي کک در فرایند متالوژي و در فرایند تبدیل زغال به گاز و یا در پلنتهاي تولید الکتریسیته ایجاد می شود. سولفات آمونیوم به عنوان محصولات فرعی نیز تولید می شود که میزان تولید آن در بازار جهانی بیشتر متاثر از فعالیتهاي صنعتی است تا تقاضا.

نام علمی این ماده دي آمونیوم سولفات (di-Ammonium Sulfate) می باشد که در عرصه تجاري به آن آمونیوم سولفات می گویند. ساختار مولکولی آن متشکل از دو عنصر اصلی یعنی نیتروژن و گوگرد است که فرمول ساده آن عبارتست از NH4)2 SO4) و ساختار شیمیائی آن به شکل ذیل می باشد.

کد اختصاصی این ماده CAS No.) 7783 -20-2)می باشد.

کد تعرفه گمرکی این کالا ۳۱۰۲۲۱۰۰ می باشد.

سایر اسامی و عنوانهاي دیگر این ماده می توان به سولفات هیدروژن آمونیوم , دي آمونیوم سولفات , نمک دي آمونیوم اسید سولفوریک اشاره نمود. سولفات آمونیوم بطور عمده بعنوان کودهاي شیمیائی استفاده می شود که بواسطه ي حضور همزمان گوگرد و نیتروژن ارزشمند است. سولفات آمونیوم بطور ویژه براي محصولاتی از قبیل برنج، چاي، مرکبات و درخت مو مناسب است. همینطور براي بهبود بخشیدن به خاکهاي قلیایی جهت جلوگیري از PH آنها موثر و مفید می باشد. سولفات آمونیوم نسبت به سایر محصولات نیتروژن دار از درصد بالایی از نیتروژن برخوردار است، همچنانکه بعنوان یک تامین کننده نیتروژن در برخی شرایط از قبیل آبیاري از آن استفاده می شود. سولفات آمونیوم محتوي ۲۴ % گوگرد بعلاوه ي ۲۱ % نیتروژن می باشد، بنابراین می تواند بعنوان مکمل در خاکهاي تهی از سولفور استفاده شود. در این کاربرد سولفات آمونیوم با دانه ي گچ، گوگرد، سولفات منیزیم، پتاسیم و سولفات اوره رقابت می کند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول

سولفات آمونیوم در فشار اتمسفر نمی تواند بدون اینکه تجزیه ي شده و آمونیاك ایجاد گردد، ذوب شود. به عبارت دیگر، در اثر حرارت، بخشی از سولفات آمونیوم قبل از ذوب تجزیه می شود و آمونیاك حاصل می گردد. فشار بخار خالص آمونیاك خارج شده از محلول سولفات آمونیوم ۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد می باشد. در دماي بالاتر از ۳۰۰ درجه سانتیگراد، سولفات آمونیوم به نیتروژن،دي اکسید گوگرد،تري اکسید گوگرد،آب و آمونیاك تجزیه می شود. قابلیت حل شدن سولفات آمونیوم در آب در نمودار زیر نشان داده شده است. گرماي ایجاد شده از حرارت دادن محلول که شامل ۱ مول از نمک سولفات در ۴۰۰ مول از مولکول¬هاي آب می باشد، در دماي ۱۸ درجه سانتیگراد ۹٫۹۲ کیلوژول می باشد.

حرارت دادن کامل محلول در دماي ۳۰ درجه سانتیگراد ۶٫۵۷ کیلوژول بر مول گرما تولید می کند. دیفرانسیل حرارت محلول اشباع شده در دماي ۳۰ درجه سانتیگراد ۶٫۰۷ کیلوژول برمول می باشد. درصد حلالیت سولفات آمونیوم با اضافه کردن آمونیاك بطور قابل ملاحظه اي کاهش می یابد. در دماي ۱۰ درجه سانتیگراد از ۷۳ گرم سولفات آمونیوم در ۱۰۰ گرم آب به صورت خطی به ۱۸ گرم نمک در ۱۰۰ گرم آب و ۲۴٫۵ % آمونیاك آبی تبدیل می شود.

کاربردهاي صنعتی محصول

عمده ترین کاربرد سولفات آمونیوم در کشاورزي بعنوان کود شیمیائی است. در کنار آن کاربردهاي دیگري براي آن عنوان شده است که از جمله آنها تهیه پودر آتش نشانی، دباغی و تصفیه آب می باشد.

کود شیمیائی:

انواع مختلف کودهاي شیمیائی جهت رشد و نمو گیاهان مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرند که مهم¬ترین آنها کودهاي ازته و از جمله اوره می باشد. ازت بعنوان یک عامل مهم در کشاورزي می باشد که درصد بالاي این عنصر در اوره ، این ماده را نسبت به سایر کودهاي ازت در صدر قرار داده است. در این میان نکته اساسی ویژگیهاي خاك کشاورزي و خاصیت قلیائی ازت می باشد که بکارگیري بیش از حد آن باعث بروز مشکلات مختلف در خاك و آبهاي زیرزمینی می گردد. از آنجاکه بیشتر خاک¬هاي کشاورزي ایران خاصیت قلیائی دارند، لذا استفاده اوره به تنهائی ممکن است در برخی محصولات مشکلاتی را بهمراه داشته باشد. کود سولفات آمونیوم علاوه برخاصیت اصلاح کنندگی خاك، جذب گیاه نیز می شود که علاوه بر تامین ازت مورد نیاز گیاه، گوگرد نیز بعنوان ماده غذائی مورد استفاده قرار گرفته و ضمن جلوگیري از افزایش قلیائیت خاك مزیت¬هاي دیگري نیز براي گیاه بهمراه دارد. همچنین سولفات آمونیوم نسبت به سایر کودها کمتر توسط آب شسته می شود و در نتیجه الایندگی کمتري براي آبهاي زیرزمینی ایجاد می کند.

پودر آتش نشانی:

یکی از انواع خاموش کننده هاي آتش، کپسول¬هاي آتشنشانی می باشد که خود انواع مختلفی دارد که بر حسب نوع آتش در ماشین، منزل و یا محل کار از آنها استفاده میشود که بشرح زیر می باشد:

الف) کپسول آتشنشانی پودر و گاز: از این نوع

کپسول آتش نشانی براي آتشسوزي مایعات قابل اشتعال و فلزات در حال سوختن استفاده می شود.

ب) کپسول آتش نشانی آب و گاز: از این نوع کپسول براي آتش سوزي جامدات با ریشه گیاهی و گاز هاي قابل اشتعال استفاده می شود.

پ ) کپسول آتشنشانی گاز دي اکسید کربن (co2): این نوع سیلندر بهترین خاموش کننده براي آتش سوزي ادوات برقی می¬باشد.


مطالب پیشنهادی